Spørgsmål eller behov for kontakt?


OPGAVER

Hærens Officersskole uddanner officerer med positive forventninger til deres tjeneste i Hæren og i Forsvaret – og som kan uddanne, motivere samt føre soldater og enheder i kamp.

Hærens Officersskole engagerer sig og bidrager positivt til Forsvarsakademiets samlede opgaveløsning og udvikling med særligt fokus på landmilitære uddannelser.

Frederiksberg Slots Garnison skaber gode vilkår for kadetter og andre brugere af garnisonen til gavn for disses opgaveløsning.

Frederiksberg Slots Garnison bidrager aktivt til at gøre Frederiksberg Slot til en attraktiv arbejdsplads samt en relevant medspiller for resten af Forsvaret, Frederiksberg Kommune m.fl.

Nicolas T. Veicherts
oberst
Chef for Hærens Officersskole
Kommandant på Frederiksberg

Frederiksbergs Slots Garnison

Frederiksberg Slots Garnison huser en række militære institutioner, hvoraf Hærens Officersskole er langt den største. Garnisonen har tillige ansvar for Forsvarets kontakt til Frederiksberg Kommune samt slottets mange civile gæster.

Sammen med Søværnets Officersskole, Flyvevåbnets Officersskole og Forsvarets Sprogskole er Frederiksberg Slots Garnison og Hærens Officersskole en del af Forsvarsakademiet, der også har ansvar for sergentuddannelserne samt de videregående militære uddannelser i Forsvaret. Forsvarsakademiet har installationer over hele landet og hovedkvarter på Svanemøllen Kaserne. FAK_logo_90.png

Forsvarsakademiets mærke er en ugle, der symboliserer visdom samt to marskalstave, der indikerer højere militær uddannelse.

HO_Logo_TilpassetHærens Officersskoles heraldiske mærke

Anvendes også af Frederiksberg Slots Garnison og Hærens Officerskoles Fond samt af Kadetforeningen, Idrætsforeningen m.fl. 

Mærket bæres af skolens stab og kadetter som ærmemærke og tjenestestedsmærke. Skolens chef samt kadetter, der endnu ikke er tilknyttet et regiment, bærer endvidere mærket i baretten.

Mærket består af Kongekronen, der er symbol på Kongehuset og Staten, og en ringkrave, der er symbol på officersgraden. Bagved to krydsede kadetkårder. Frederik IV spejlmonogram markerer Kongens oprettelse af Landkadetakademiet i 1713.

LTU LogoLøjtnantsuddannelsens heraldiske mærke

Datering kendes ikke. Mærket bæres som ærmemærke af stab og lærere ved løjtnantsuddannelsen samt af kadetter og elever på uddannelsen.

Mærket består af en esponton (en slags lanse) som officerskorpset tidligere bar som symbol på officersgraden. Bagved krydsede infanteri- og kavalerisabler. Christian VIII monogram markerer perioden for etablering af et reserveofficerskorps i Hæren.